Regionalny oddział w Toruniu

Obligatoryjne Doskonalenie Zawodowe 2023

1 października 2023 r.

Regionalna Rada Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, organizuje w 2023 roku seminaria dotyczące obligatoryjnego doskonalenia zawodowego Biegłych Rewidentów.

Tematy i terminy szkoleń:

23 października 2023 r. – 23 listopada 2023 r.

Seminarium obejmować będzie następujące moduły:

23-24.10.2023 – MODUŁ 19 Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle  KSB 315 (Z)  - 16 godzin – wykładowca Justyna Beata Zakrzewska – szkolenie on-line,

30.10.2023  - MODUŁ 15  Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym - 8 godzin - wykładowca Justyna Beata Zakrzewska – szkolenie on-line,

15.11.2023 - MODUŁ 22 Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór – 8 godzin - wykładowca Teresa Fołta – szkolenie stacjonarne,

23.11.2023  - MODUŁ 18 Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości - 8 godzin – wykładowca Piotr Woźniak – szkolenie stacjonarne.

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, ul. Władysława Łokietka  3, w godzinach od 9-ej do 16-tej. Zajęcia on-line odbywać się będą przez platformę Clickmeeting w godzinach od 9-ej do 16-ej.


Z uwagi na nowe wytyczne KRBR ograniczające liczbę słuchaczy na zajęciach wykładowych i warsztatowych, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. 

Ze względów organizacyjnych prosimy o jak najszybsze odesłanie formularza zgłoszeniowego, jednak nie później niż do  15 października 2023r.

Liczba godzin szkolenia w 3-letnim okresie rozliczeniowym
Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym: co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną, co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Obecnie trwający 3-letni okres rozliczeniowy ODZ i rozpoczął się 1 stycznia 2021 r., a zakończy się 31 grudnia 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy 2023.pdf

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR