Regionalny oddział w Toruniu

Obligatoryjne Doskonalenie Zawodowe 2020

11 sierpnia 2020 r.

Regionalna Rada Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, organizuje w 2020 roku seminaria dotyczące obligatoryjnego doskonalenia zawodowego Biegłych Rewidentów.

Obowiązek Obligatoryjnego Doskonalenia Zawodowego Biegłych Rewidentów wynika z zapisów:

  1. Ustawy z dnia 11 maja 2017r.o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019r. poz. 1421 z późn.zm.),
  2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2017r.  w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz.U. z 2017r. poz. 2391),
  3. Uchwały nr 99/2/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 2 lipca 2019r. w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020r.
  4. Uchwały nr 1755/35/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie wytycznych w zakresie wizytacji.

 

Terminy szkoleń

05 października 2020 r. – 30 października 2020 r.
Seminarium obejmować będzie następujące moduły:

  • Moduł 5.2017.AR.8 –  Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego ( 8h  - w tym: 4 Rewizja finansowa/4 Rachunkowość) –  wykładowca Krzysztof Budasz  - 05.10.2020r.
  • Moduł 28.2020.A.8 Zdolność jednostki do kontynuowania działalności, a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym - 8 godzin Rewizja finansowa – wykładowca Teresa Fołta – 09.10.2020r.
  • Moduł 20.2019.AR.8 – Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych ( 8h – w tym: 4 Rewizja finansowa /4 Rachunkowość) –  wykładowca Jadwiga Godlewska – 27.10.2020r.
  • Moduł 27.2020.A.8 –  Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne  (8h Rewizja Finansowa) – wykładowca Justyna Beata Zakrzewska – 29.10.2020r.
  • Moduł 22.2019.A.8   – Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC   (8h Rewizja finansowa) – wykładowca Justyna Beata Zakrzewska – 30.10.2020r.

Zajęcia odbywać się będą w Toruńskiej Infrastrukturze Sportowej Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Gen. J. Bema 73-89, w godzinach od 9-ej do 16-tej.

Z uwagi na nowe wytyczne KRBR ograniczające liczbę słuchaczy na zajęciach wykładowych i warsztatowych, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. 

Ze względów organizacyjnych prosimy o jak najszybsze odesłanie formularza zgłoszeniowego, jednak nie później niż do 05 września 2020r.

UWAGA!

Cena  obejmie wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz w przerwach serwis kawowy i lunch.


Formularz zgłoszeniowy 2020

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR